Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarto 4. nabór w programie Interreg Europa Środkowa

4 marca 2019 roku został otwarty 4. nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa.

Ze względu na eksperymentalny charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów: 

I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja;
II Przedsiębiorczość społeczna;
III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach;
IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach;
V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom; 
VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki);
VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC.

Projekty finansowane w ramach 4. naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na dwa sposoby:

  • oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
  • odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019 roku, do godziny 13:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone są w sekcji o naborach.