Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pilotaże w projekcie HealingPlaces

Działania pilotażowe projektu HealingPlaces zostały rozpoczęte i są w początkowej fazie realizacji. W przypadku niektórych partnerów obecnie głównym celem jest włączenie zainteresowanych stron i nawiązanie współpracy z lokalnymi / regionalnymi partnerami działań projektowych. Przeprowadzono szereg prac w celu dotarcia do odpowiednich grup docelowych. 

Wody termalne

Działania Pilotażowe

Na przykład w Słowenii partnerzy powołali regionalną grupę roboczą. Ponadto partnerzy nawiązali kontakt i dołączyli do grupy roboczej z projektu AQUARES - finansowanego z programu Interreg Europe, w ramach której interesariusze zajmują się ponownym wykorzystaniem wody w Słowenii. 

Również w Austrii odbyły się prezentacje i spotkania z zainteresowanymi stronami z regionu. Partnerzy austriaccy spotkali się z przedstawicielami gmin uzdrowiskowych i kilku stowarzyszeń turystycznych. Ponadto projekt został przedstawiony różnym podmiotom (izby handlowe, okręg Górnej Austrii, dostawcy regionalni). 

W Czechach rozpoczęto pierwsze działania w zakresie pilotażu. W pierwszym etapie określono geograficzne rozszerzenie potencjalnego obszaru oddziaływania zasobów wody mineralnej. Obecnie trwają prace nad identyfikacją najważniejszych podmiotów i grup społecznych w tych regionach oraz diagnozowaniem wpływu i uprawnień decyzyjnych administracji, biznesu i sektora publicznego. 

Polscy partnerzy (Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia oraz Główny Instytut Górnictwa z Katowic) zdiagnozowali kluczowych interesariuszy dla integracji regionalnych i lokalnych polityk planowania przestrzennego z zarządzaniem zasobami wód leczniczych. Obecnie trwają uzgodnienia możliwości włączenia poszczególnych podmiotów w działania pilotażowe w województwie dolnośląskim.

Włoscy partnerzy zakończyli konsultacje z lokalnymi interesariuszami i współpracownikami, dla najlepszej lokalizacji pokoju wirtualnej rzeczywistości, planowanego jako interaktywne centrum informacji, umożliwiające „zanurzenie” się w elementy środowiska oraz doświadczenie powiązań SPA ze środowiskiem przyrodniczym. Lokalizacja tego pokoju wirtualnej rzeczywistości (ang. „immersive room”) planowana jest w Abano lub Montegrotto we współpracy z tymi dwiema gminami, związkiem gmin oraz gminą Padwa. Obecnie trwają konsultacje dotyczące powiązania tego „muzeum termalnego” z Muzeum Narodowym w Padwie, w celu przyciągnięcia większej liczby odwiedzających / interesariuszy. 

ilustracja do włoskiego pilotażu w projekcie Healing Places - mapa Włoch oraz zdjęcie basenów z wodą termalną

Partnerzy na Węgrzech w celu zbudowania trwałego partnerstwa na rzecz ukierunkowanego na przyrodę rozwoju potencjału uzdrowiskowego, dokonali diagnozy kluczowych podmiotów z obydwu regionów uczestniczących w projekcie (Hajdú-Bihar oraz Borsod-Abaúj-Zemplén) oraz przeprowadzono z nimi konsultacje. Aby zapewnić udział wszystkich kluczowych graczy, partnerzy węgierscy uczestniczyli w spotkaniu regionalnej platformy projektu InnovaSpa - finansowanego z programu Interreg Europe, podczas którego omówiono węgierskie cele działań pilotażowych projektu HealingPlaces.

O projekcie

Projekt "HealingPlaces" (polski tytuł: Doskonalenie zarządzania środowiskowego dla zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych i dziedzictwa miejscowości i regionów uzdrowiskowych Europy Środkowej jako siły napędowej rozwoju lokalnego i regionalnego) ma na celu bardziej zrównoważony rozwój uzdrowisk poprzez ochronę unikalnych zasobów, które stanowią ich podstawę. Partnerzy poszerzą wiedzę i świadomość w zakresie wpływu różnych czynników na podziemne złoża wody, budując wielopoziomowe i terytorialne modele zarządzania naturalnymi zasobami uzdrowisk. Kluczowym elementem projektu będzie budowa wspólnego, innowacyjnego i internetowego narzędzia do oceny zagrożeń i presji na złoża wody mineralnej i gorącej. Projekt realizowany będzie do 2022 r. w międzynarodowym partnerstwie jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, agencji rozwoju oraz jednostek naukowych z Polski, Austrii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Węgier i Włoch. Główny Instytut Górnictwa jest partnerem wiodącym w tym projekcie

Projekt HealingPlaces współfinansowany jest ze środków programu Interreg Europa Środkowa

logo projektu HealingPlaces