Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt RESTAURA testuje i promuje partnerstwo publiczno-prywatne w Europie Środkowej

Projekt RESTAURA

Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, ma na celu identyfikację, testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z rewitalizacją budynków oraz obszarów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Projekt korzysta z patronatu 2018 Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

patronat

 

To, zarządzane przez władze Nowego Dworu Mazowieckiego, międzynarodowe przedsięwzięcie o charakterze pionierskim budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej Polski. Potwierdzeniem tego były targi Investate Poland 2018 w podwarszawskim Nadarzynie. Dla przedstawicieli Urzędu Miejsta była to możliwość zaprezentowania uczestnikom targów założeń projektu RESTAURA, nakierowanego na rewitalizację historycznego Placu Solnego oraz nabrzeża Narwi. Realizacja tego projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów. Głównym tematem rozmów była forma realizacji projektu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ten mało w Polsce popularny i niedostatecznie rozpropagowany model współpracy sektora publicznego z prywatnym daje realne korzyści dla samorządów. Wiele z nich nie może pozwolić sobie na finansowanie kolejnych projektów z własnego budżetu, szczególnie w kontekście spodziewanej w kolejnych latach redukcji dopływu środków unijnych, co stwarza warunki do współpracy samorządów z inwestorami prywatnymi. Rozmówców interesował także sam Zintegrowany Projekt Rewitalizacji przygotowany dla Placu Solnego, nabrzeża Narwi, obejmujący wariant wybudowania od podstaw nowej dzielnicy mieszkaniowej.

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy, która ma poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. Beneficjantem tych zmian może być Nowy Dwór Mazowiecki. Produktami końcowymi projektu RESTAURA będą strategie, plany działania, narzędzia, pilotaże i szkolenia dla władz publicznych, które to mają stanowić podstawę i punkt wyjścia dla przyszłych inwestycji rewitalizacyjnych, realizowanych przez władze samorządowe w oparciu o formułę PPP. Nowy Dwór Mazowiecki, równolegle z trzema innymi miastami zlokalizowanymi na obszarze Europy Środkowej (Bratysława na Słowacji, Nova Gorica na Słowenii i Buzet w Chorwacji), planuje odnowić Plac Solny znajdujący się w centrum miasta, wraz z terenem zlokalizowanym bezpośrednio przy lewym brzegu rzeki Narwi. Poprzez połączenie zasobów i zdolności sektora publicznego oraz prywatnego, na ww. obszarze ma zostać stworzona nowa funkcja rekreacyjno-sportowa, społeczna i komunikacyjna. Jednocześnie wyeksponowane zostanie znaczenie historyczne Placu Solnego, który stanowi jeden z elementów dziedzictwa kulturowego miasta. Powyższe działania mają zmierzać do podkreślenia bliskiego związku miasta z otaczającymi je rzekami: Wisłą, Narwią i Wkrą, a także symboliczne zwrócenie Nowego Dworu Mazowieckiego w stronę jednej z nich – Narwi, która w przeszłości miała istotny wpływ na gospodarczy i handlowy rozwój miasta.   

Przykładowe koncepcje rozwoju i zagospodarowania terenów pilotażowych w Nowym Dworze Mazowieckim

Plac Solny - widok z góry  (JPG 408 KB)

Bulwary - główne wejście  (JPG 432 KB)

Bulwary - mała gastronomia  (JPG 393 KB)

Bulwary - strefa relaksu  (JPG 399 KB)

 

Spotkanie partnerów projektu RESTAURA w Zagrzebiu 

W lutym w Zagrzebiu odbyło się spotkanie partnerów projektu, którego celem było podsumowanie dotychczasowych prac, oraz wytyczenie celów na pozostałe półtora roku. Jako, że większość zaangażowanych partnerów ma już opracowane Zintegrowane Plany Rewitalizacji Elementów Dziedzictwa kulturowego, lutowe spotkanie skoncentrowane zostało na praktycznych zastosowaniach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we współpracy jednostek administracji publicznej z inwestorami prywatnymi. W trakcie szkolenia prowadzonego przez chorwackiego partnera projektu, po części teoretycznej uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z obiektami dziedzictwa narodowego na terenie Zagrzebia i praktycznego zastosowania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ich rewitalizacji. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Nowego Dworu Mazowieckiego

logo_restaura